مرکز مطالعات فرهنگی

به گزارش دبیرخانه جشنواره علامه حلی ره استان کرمان تا کنون نزدیک به 300 اثر از مجموعه 1500 اثر  ارزیابی شده در سومین جشنواره استانی علامه حلی ره به مرحله تفصیلی راه یافته اند. کار ارزیابی تفصیلی در دو مرحله و توسط اساتید حوزه علمیه برادران و خواهران استان در حال انجام  است.

کتاب های پایین

       
Go to top