مرکز مطالعات فرهنگی

به گزارش اداره پژوهش، سومین کارگاه از سری کارگاههای آموزش ثبت کتاب برگزار شد. در این کارگاه نیز تعداد دیگری از کتابداران مدارس باقیمانده استان آموزش های لازم را فرا گفتند.

کتاب های پایین

       
Go to top