مرکز مطالعات فرهنگی

به گزارش دبیرخانه جشنواره علامه حلی ره  استان  کرمان. براساس آمار دریافتی  از سامانه ثبت نام جشنواره علامه حلی ره د ردو بخش خواهران و برادران. امسال نیز شاهد رشد و شکوفایی چشمگیری از حضو ر طلاب در این جشنواره ملی هستیم. براساس این آمار استان کرمان قریب به 2000 اثر در قالب های مختلف مقاله. پایانامه. تحقیق پایانی و کتاب به این جشنواره ارسال نموده است که هم اکنون  مرحله ارزیابی اجمالی آثار در حال انجام میباشد. اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام میشود.

کتاب های پایین

       
Go to top