مرکز مطالعات فرهنگی

به گزارش اداره کتابخانه های معاونت پژوهش حوزه علمیه استان کرمان. طرح ارسال بیش از ده هزار جلد کتاب اهدایی معاونت پژوهش حوزه های علمیه  به کتابخانه های حوزه های علمیه سراسر استان به پایان رسید. شایان ذکر است هدایت تجهیز و تکمیل منابع کتابخانه های استان در دو بخش سخنت افزاری و نرم افزاری از جمله فعالیت های مهم این اداره میباشد.

کتاب های پایین

       
Go to top