مرکز مطالعات فرهنگی

به گزارش دبیرخانه جشنواره علامه حلی ره استان کرمان. ارزیابی آثار جشنواره علامه حلی در بخش خواهران به پایان رسیده است و بزودی برگزیدگان وشایستگان این بخش معرفی میشوند. و در بخش برادران کار ارزیابی تفصیلی مرحله  اول به پایان رسیده است  و در این بخش 360 نفر برای راه یابی به مرحله دوم در حال رقابت با یکدیگر هستند.

کتاب های پایین

       
Go to top