عکس ها

تعريف پژوهش و انواع آن پیام 1. پ‍‍‍‍ژوهش عبارت است از تجزيه و تحليل و ثبت عيني و سيستماتيك مشاهدات كنترل شده كه ممكن است به پرورانيدن قوانين كلي، اصول و يا نظريه هايي بيانجامد و به پيش بيني و يا احتمالاً كنترل نهايي رويدادها منتج شود. همچنين پ‍ژوهش را كاربرد روش علمي براي حل يك مسئله تعريف كرده اند.…

ادامه مطلب

کتاب های پایین

       
Go to top